Rodzina i Przyjaciele

Dołączając do naszego Programu lojalnościowego „Rodzina i Przyjaciele” zyskujesz!

Za każde wydane 60 zł zdobywasz punkt. Polecasz nas swojemu znajomemu? Zgarniasz 2 punkty! Zbierz ich 20, a otrzymasz bezpłatnie wybraną przez Ciebie usługę fizjoterapeutyczną. smiley

Ty decydujesz na co przeznaczasz swoje punkty!

Chcesz przyłączyć się do naszego Programu? Poproś w rejestracji o wydanie imiennej Karty „Rodzina i Przyjaciele”.

 

 

REGULAMIN PROGRAMU RODZINA I PRZYJACIELE

I. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu Rodzina i Przyjaciele oraz warunki
uczestnictwa w Programie, w tym prawa i obowiązki Organizatora, Użytkowników oraz Uczestników,
a także zasady przyznawania Uczestnikom korzyści i nagród związanych z uczestnictwem w Programie.
 

II. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Programu.
 2. Organizator programu - PLUS-MEDIC Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
  VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000527922, NIP: 7123290720, REGON: 061742501,  adres wykonywania działalności gospodarczej oraz adres do doręczeń:
  ul. Matki Teresy z Kalkuty 18, 20-538 Lublin, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@plusmedic.pl,
  tel.: 81 563 53 30 lub 737 474 311.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna, która spełniła warunki opisane w §4 Regulaminu i przystąpiła do Programu.
 4. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Punkty Naliczone – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane z tytułu zakupu usług medycznych
  lub fizjoterapeutycznych naliczane w ramach Salda Punktowego po dokonaniu
  transakcji – zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
 6. Karta programu Rodzina i Przyjaciele - karta oznakowana logo Plus-Medic oraz imieniem  
  i nazwiskiem uczestnika programu. Karta wydawana jest nieodpłatnie i służy rejestracji Punktów
  i umożliwiająca skorzystanie ze specjalnych ofert lub promocji oferowanych  w ramach Programu Rodzina
  i Przyjaciele.
 7. Saldo Punktowe – liczba Punktów, które Uczestnik zebrał w ramach uczestnictwa w Programie,
  na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Usługa fizjoterapeutyczna – masaż relaksacyjny lub leczniczy, gimnastyka korekcyjna.
 9. Usługa medyczna – świadczenia zdrowotne udzielone przez specjalistów w Przychodni Plus-Medic.

 

III. Uczestnictwo w programie

 1. Przystąpienie do Programu następuje poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w Programie
  oraz akceptację Regulaminu.  Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie może mieć formę ustną,
  pisemną lub elektroniczną.
 2. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w Programie w formie elektronicznej Uczestnik Programu otrzyma
  na podany przez niego w trakcie zgłoszenia adres e-mail lub numer telefonu potwierdzenie przystąpienia
  do Programu Rodzina i Przyjaciele.
 3. Organizator ma prawo nadać swojemu klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się  z Regulaminem Programu.
 4. Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 6. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie lojalnościowym prowadzonym
  przez Organizatora.
 7. Uczestnik programu może sprawdzić swój Stan Konta na karcie programu.

 

IV.  Zasady przyznawania punktów

 1. Punkty mogę być gromadzone w ramach Programu, na zasadach określonych przez Organizatora poniżej.
 2. Warunkiem wymiany Punktów na Usługi jest przystąpienie do Programu i posiadanie karty
  Rodzina i Przyjaciele.
 3. Punkty zgromadzone w ramach danego Salda Punktowego nie mogą być przenoszone ani zbywane na rzecz osoby trzeciej. Wyjątek stanowi osoba niepełnoletnia pozostająca pod opieką prawną Uczestnika programu.
 4. Zbieranie Punktów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie możliwe jest od momentu otrzymania Karty Rodzina i Przyjaciele do dnia zakończenia programu.
 5. Punkty są przyznawane tylko pod warunkiem dokonania zapłaty za Produkty gotówką lub bankową kartą płatniczą.
 6. Punkty przyznane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 7. Naliczenie Punktów w ramach indywidualnego Salda Punktowego: 
 1. za każde wydane 60 zł brutto przyznawany jest 1 punkt.
 2. za polecenie osoby, która skorzysta z usług medycznych w Specjalistycznej Przychodni Medycznej
  Plus-Medic przyznawane są 2 punkty.
 1. Punkty są naliczane od rzeczywiście zapłaconej (uiszczonej) wartości brutto usług medycznych widniejących
  na wystawionym przez personel Specjalistycznej Przychodni Medycznej Plus-Medic paragonie lub fakturze
  za zakup usług medycznych lub fizjoterapeutycznych.
 2. Naliczenie Punktów w ramach Salda Punktowego następuje w czasie rzeczywistym tj. w dniu skorzystania
  z Usługi medycznej lub fizjoterapeutycznej.
 3. Punkty zebrane przez Uczestnika programu Rodzina i Przyjaciele mogą być wykorzystane wyłącznie
  w ramach Programu, nie mogą być realizowane w ramach innych programów prowadzonych Organizatora.
 4. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze lub jakikolwiek inny środek płatniczy.
 5. Punkty tracą ważność po upływie 24 miesięcy od dnia naliczenia.


V. Zasady wymiany punktów na nagrody

 1. Po zgromadzeniu przez Uczestnika 20 (słownie: dwudziestu) Punktów, na wniosek Uczestnika Programu podlegają one wymianie na usługę fizjoterapeutyczną.
 2. Skorzystanie z usługi (V, pkt. 1) musi nastąpić w terminie 90 dni po zebraniu 20 punktów.
  Po przekroczeniu tego terminu Uczestnik traci prawo do skorzystania z niej.
 3. W ramach Programu nie jest możliwa wymiana Punktów na Rabat Kwotowy.
 4. Wymiana punktów na Usługę fizjoterapeutyczną powoduje automatyczne obniżenie Salda Punktowego przypisanego do karty.
 5. Uczestnik powinien zgłosić Organizatorowi chęć skorzystania z usługi fizjoterapeutycznej, minimum 3 dni robocze przed planowanym terminem.

 

VI. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie.
 3. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby.
  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie informacji
  na stronie internetowej Organizatora. Termin zakończenia Programu, zostanie podany, z wyprzedzeniem
  nie krótszym niż 14 dni. Po zakończeniu Programu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
 2. Regulamin może być zmieniony w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Organizatora nowej wersji regulaminu oraz indywidualne powiadomienie każdego Uczestnika drogą elektroniczną pod wskazanym w Koncie Uczestnika adresem email lub numerem telefonu.
  Jeśli Uczestnik w ciągu 14 dni od ogłoszenia zmian nie zgłosi braku akceptacji przyjmuje się, że Uczestnik zmiany zaakceptował. Uczestnicy nie akceptujący zmian w Regulaminie nie będą mogli dalej korzystać
  z Programu jednak zgromadzone punkty będą mogli wykorzystać na dotychczasowych warunkach.
 3. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną Programu Rodzina i Przyjaciele,
  właściwe jest prawo polskie.

Skontaktuj się z nami

Pn - Pt: 8:00 - 20:00, Sobota: 9:00 - 15:00
ul. Matki Teresy z Kalkuty 18
20-538 Lublin

zobacz na mapie

Newsletter

Dołącz do nas

Oferta Specjalna PlusMedic

Zarejestruj się i odbierz rabat 5%!

Zamawiając bezpłatny newsletter będziesz otrzymywać raz w miesiącu informacje związane ze zdrowiem oraz naszymi najnowszymi promocjami.
Zapisz się teraz!

Wpisany adres email jest niepoprawny.